นิทรรศกาลเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ 2561

นิทรรศกาลเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ 2561

ศิลปินแห่งชาติ 2561

ในปี พ.ศ.2561 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดคณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้มีศิลปินที่ได้รับรางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 3 สาขารวมจำนวน 12 ราย ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ 4 ท่าน ได้แก่

     1 นายซิน ประสงค์ (ประติมากรรม)
     2 นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม)
     3 นางคำปุ่น ศรีใส (ประณีตศิลป์ – ทอผ้า)
     4 นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)

ปริญญา ตันติสุข
ซิน ประสงค์
ซิน ประสงค์

สาขาวรรณศิลป์ 2 ท่าน ได้แก่

     1 นายจำลอง ฝั่งชลจิตร
     2 นายเสน่ห์ สังข์สุข

สาขาศิลปะการแสดง 6 ท่าน ได้แก่

     1 นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก)
     2 นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)
     3 นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)
     4 นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)
     5 นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)
     6 นางเอก นันทนาคร (ภาพยนตร์)

ซึ่งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ ผลการพิจารณา คัดเลือกบุคคลดังกล่าว และหลังจากนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561 ทั้ง 12 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในเวลาที่ ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าฯ ต่อไป ซึ่งในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศิลปินแห่งชาติทั้ง 12 ท่านก็ได้เข้าเฝ้าฯเป็นที่เรียบร้อย

ศิลปินแห่งชาติอดีตถึงปัจจุบัน 307 ท่าน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้จัดนิทรรศกาลเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และนำเสนอผลงานของศิลปิน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ทั้งนี้การประกาศ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 307 ราย เสียชีวิต 150 คน ยังคงมีชีวิตอยู่ 167 คน ซึ่งศิลปินเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทย

Sponsored by www.ufabet.link

Link with us
Game bài đổi thưởng
Close Menu